...

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

1. Floriena Latvia apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

līguma noslēgšanai un izpildei — lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

normatīvo aktu izpildei — lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

saskaņā ar Klienta — datu subjekta piekrišanu;

likumīgās interesēs — lai realizētu no Floriena Latvia un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Floriena Latvia likumīgās intereses.

2. Floriena Latvia likumīgās intereses ir:

veikt komercdarbību;

pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

nodrošināt līguma saistību izpildi;

saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);

analizēt Floriena Latvia mājaslapas darbību;

administrēt Floriena Latvia Klienta kontu;

reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;

novērst krāpniecību;

administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;

informēt sabiedrību par savu darbību.

 

Personas datu apstrādes nolūki

3. Floriena Latvia apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

— klienta identificēšanai;

— līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

— preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);

— preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

— klientu apkalpošanai;

— iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

— norēķinu administrēšanai; 

— mājas lapas darbības uzlabošanai.

Personas datu apstrāde

4. Floriena Latvia apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Floriena Latvia var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, Floriena Latvia sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par Floriena Latvia datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Floriena Latvia ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

6. Floriena Latvia sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Floriena Latvia uzdevumā.

7. Floriena Latvia neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);

ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Floriena likumīgo interešu aizsardzībai.

Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:

• kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Floriena Latvia vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;

kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

8. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota www.Floriena.lv , sadaļā “Mani dati”, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu, tos labot un atsaukt piekrišanas komerciālu ziņojumu saņemšanai.

9. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi Floriena). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.

Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.Floriena.lv mājas lapā, sadaļā “Mani dati”, zvanot uz 67555888 vai klātienē Floriena Latvia veikalos

10. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

11. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā

12. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu un komerciāli paziņojumi

13. Floriena Latvia veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

14. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Floriena Latvia veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).

15. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Floriena veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

16. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot www.Floriena.lv mājas lapā, sadaļā “Mani dati”, zvanot uz 67555888 vai klātienē Floriena Latvia veikalos

17. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.

18. Floriena Latvia pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

19. Floriena Latvia mājaslapa izmanto sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit.

20. Floriena Latvia mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Floriena Latvia nenes atbildību.

Citi noteikumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai aizpildot lūgumu kļūt par pastāvīgo klientu, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus. Tomēr mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Privātuma politika vienmēr tiktu atjaunināta un pieejama Jums mūsu tīmekļa vietnē.

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi dati@Floriena.lv

Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai. Datu aizsardzības inspekcija ir valsts iestāde, kur Jūs varat vērsties arī tad, kad Jums nepieciešama konsultācija vai palīdzība saistībā ar personas datu aizsardzību.

Серафинит - АкселераторОптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.